Adatkezelési tájékoztató

A Dr. Gáncsos Ügyvédi Iroda adatkezelési tájékoztatója

A Dr. Gáncsos Ügyvédi Iroda (Ügyvédi Iroda) működésével összefüggésben egyes személyek személyes adatainak kezelését végzi. Az Ügyvédi Iroda tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályok, így különösen a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint az Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) által meghatározott elvárásoknak.

  1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Dr. Gáncsos Ügyvédi Iroda
Székhely:    1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 7. II/2.

Iroda címe:  1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 7. II/2.
Telefon:      +36 30 242 0434
Email:         ugyved@drgancsos.hu

Honlapcím: www.drgancsos.hu

Kapcsolattartás elsősorban emailen.

Az Ügyvédi Iroda adatkezelési tevékenysége az érintettek hozzájárulásán alapul, szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez szükséges, az Ügyvédi Irodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy az Ügyvédi Iroda (illetve harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adat minden olyan információ, amely valamely élő természetes személlyel kapcsolatos, vagy amiből a természetes személy azonosítható, úgy, mint személyes vagy ténybeli körülmények, név, cím, emailcím, telefonszám, születési dátum, kor, nem, TAJ szám, videófelvétel, fotó, ujjlenyomat.

B) AZ ÜGYVÉD-ÜGYFÉL VISZONYBAN TÖRTÉNT ADATKEZELÉS

 a) SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGÜNK TELJESÍTÉSE

Az adatkezelés célja

Az ügyvédi megbízási szerződésünk (egyéb szerződés) teljesítése érdekében a szerződés vagy a jogszabály alapján meghatározott kötelezettségeket látunk el ügyfeleink (egyéb szerződéses partnerünk) felé, ennek során kezeljük azokat az adatokat, amiket a szerződéses partner szolgáltatott nekünk, vagy harmadik személyektől kaptuk.

Vegye figyelembe, hogy nem tudunk Önnel ügyvédi megbízási szerződést kötni, feladatot ellátni, szolgáltatást nyújtani, amennyiben nem nyújtja nekünk a kért adatokat.

Kezelt adatok

Név, születési név, lakcím, email, anyja neve, születési hely és dátum, adóazonosító szám, telefonszám, személyi igazolvány, lakcímkártya (esetleg útlevél) száma. Ide tartozik minden olyan, az ellátott ügyhöz kapcsolódó személyes adat, amit megoszt velünk.

Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont

b) JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS

Az adatkezelés célja

A ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kezelnünk az ügyfeleink adatait, különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint.

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

Kezelt adatok

Név, lakcím, email, anyja neve, telefonszám, más személyes adat, aminek a kezelését a jogszabály előírja.

c) AZ ÜZLETVITELHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja

Kezeljük az ügyvédi iroda, mint vállalkozás megfelelő és hatékony üzletmenetéhez szükséges adatokat (pl. számlázási adatok, szerződéses partnereink adatairól adatbázis készítése), valamint szintén gyűjthetünk adatot olyan személyről, aki nem ügyfelünk és nem üzleti partnerünk, de az ügyvédi munkánk során ellátott ügyekben érintett (pl. jogvitában ellenérdekű fél, az ügyfelünk szerződéses partnere).

Az adatkezelés jogalapja

jogos érdek GDPR 6. cikk 1 bek. f) pont

Kezelt adatok

Név, lakcím, email, anyja neve, telefonszám, más személyes adat, aminek a kezelésére az ügymenethez, feladatellátáshoz szükségünk van.

Adattovábbítás

A számlázási adatokat az ügyvédi iroda könyvelőjének továbbítjuk:

Schaffer Számviteli és Szolgáltató Kft., székhely: 1195 Budapest, Üllői u. 262.
Kapcsolattartó személy: Teremi Zsuzsa
Email: teremi.zsuzsa@schafferkft.hu
Továbbított adatok köre: név, cím, e-mail-cím, adószám

A szerződés létrejöttével kapcsolatos adatokat a szerződés időtartama alatt, illetve a szerződés lejártától számított 5 évig, illetőleg 10 évig őrizzük meg, illetve a szerződés megszűnését követően ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a szerződés megszűnését, illetve, ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 6 (hat) évig.

A kapcsolattartók személyes adatait a kapcsolattartó személyének változásától számított legfeljebb egy évig őrizzük meg.

A Számviteli tv. szerint a számviteli bizonylatokat, illetve az azokhoz tartozó személyes adatokat a Szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) évig, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 (öt) évig törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján kezeljük.

Az Áfa tv.  szerinti kötelezettsége alapján az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általunk kibocsátott, valamint a birtokunkban levő vagy egyéb módon rendelkezésünkre álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kezeli.

Az adózás rendjéről szóló  törvény  szerinti kötelezettsége alapján, az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általunk kibocsátott, valamint a birtokunkban levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, halasztott adó esetén annak esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 (öt) évig, jogvita esetén annak lezárását követő 5 (öt) évig kezeljük.

Az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatokat a Pmt. a megbízási szerződéstől függően, eseti megbízás esetén az adatrögzítéstől, tartós megbízás esetén az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig, a Pmt.-ben meghatározott felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére pedig a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 évig őrizzük meg.

Az ügyfél-azonosítás céljából, „JÜB adatigénylés” körében az Ügyvédi tv. alapján kezelt adatokat a Pmt.-ben meghatározott ideig, azaz az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8  évig, illetve a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10  évig kezeljük.

d) ÜGYFELEINKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS

Az adatkezelés célja

Jelenlegi, korábbi és esetleges jövőbeli ügyfeleink elérhetőségét (ideértve az alkalmazottaikat) megőrizzük annak érdekében, hogy velük tudjunk kapcsolatot tartani, további szerződéses viszonyt építeni.

Adakezelés jogalapja

jogos érdek GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont

Kezelt adatok

Név, lakcím, email, anyja neve, telefonszám, más személyes adat, aminek a kezelésére az üzletmenethez, feladatellátáshoz szükségünk van.

e) KONZULTÁCIÓ RÖGZÍTÉSE

Az adatkezelés célja

Az első kapcsolatfelvétel lehetővé tétele abban az esetben, ha az ügyfél az online időpontfoglalón keresztül foglal időpontot a konzultációra.

Adattovábbítás

Calendly időpontfoglaló rendszer üzemeltetője, a Calendly LLC kezeli és tárolja a konzultációhoz a calendly.com oldalon megadott adatokat.

Székhely: 271 17th Street North West
United States Atlanta, GA 30363

Honlap: https://calendly.com/
E-mail: support@calendly.com

Adatkezelés és továbbítás jogalapja

Az Ön hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

Kezelt adatok

Név, email, telefonszám, ügy témája

 f) HÍRLEVÉL, HASONLÓ EMAILEK, MARKETING

Aktuális és leendő ügyfeleink, valamint a közösségi médián jelen lévő követőink számára hírlevelet küldünk, amelyben tájékoztatjuk őket jogi tudnivalókról, a gazdasági szereplőket érintő fontosabb jogi hírekről, jogszabályváltozásokról, továbbá egyes események (pl. karácsonykor) üdvözlőlapot küldünk, valamint hasonló marketing célú emailt.

Az adatkezelés célja

Hírlevél és marketing

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása GDPR 6. cikk 1 bek. a) pont

Kezelt adatok

Adatkezelési tevékenységünk során az az ügyfelek (kapcsolattartók) emailcímét és nevét kezeljük.

Adattovábbítás
Nincs

A HONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

g) SÜTIK

Az Ügyvédi Iroda honlapján ún. „sütiket” alkalmaz, azaz érintettek számítógépén kis adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A „sütik” segítségével anonimizált és összesített technikai információhoz jutunk, azonban ez alapján Önt nem lehet egyedileg azonosítani.

i) A honlap működését elősegítő sütik

Érintettek: a weboldalt látogató személyek

A weboldal ún. „sütiket” alkalmaz, azaz az érintettek számítógépén kis adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A „sütik” segítségével anonimizált és összesített technikai információhoz jut, azonban ez alapján az érintettet nem lehet egyedileg azonosítani.

Az alapműködést biztosító sütik a felhasználó eszközein a weboldal böngészése során automatikusan elhelyezésre kerülnek, és a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

Az alapműködést biztosító sütik között vannak munkamenet sütik és állandó sütik, utóbbiakat a böngészője mindaddig menti, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli a böngésző beállításoknál.

A működéshez szükséges sütik használata az Ön külön hozzájárulását nem igényli, mert ezen sütik kezelése nélkül a weboldal nem működne.

Az adatkezelés célja: A felhasználók munkameneteinek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, felhasználói élmény javítása.

Az adatkezelés jogalapja: A weboldal működéséhez fűződő jogos érdek a GDPR 6. cikk 1 bek. f) pontja szerint

Kezelt személyes adat: A tevékenység során használat időpontja, valamint az eszköz viselkedése, mint személyes adat

ii) Statisztikai és marketing sütik

Érintettek: a weboldalt látogató személyek

A weboldal ún. „sütiket” alkalmaz, azaz az érintettek számítógépén kis adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A „sütik” segítségével anonimizált és összesített technikai információhoz jut, azonban ez alapján az érintettet nem lehet egyedileg azonosítani.

A weboldal Google Analytics szolgáltatást is használ. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldal használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Weboldal üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

Az adatkezelés célja: A felhasználók munkameneteinek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, felhasználói élmény javítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az “Elfogadás” gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Az alábbi linkeken olvasható tájékoztatás a sütibeállítások módosításáról:

Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban
Sütik engedélyezése és tiltása a Mozilla Firefox-ban
Sütik engedélyezése és tiltása az Internet Explorerben

Kezelt személyes adat: A tevékenység során használat időpontja, valamint az eszköz viselkedése, mint személyes adat

A sütik alkalmazásával megismert személyes adatokat az Ügyvédi Iroda alábbi adatfeldolgozói is megismerhetik:

Boom Marketing Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kinizsi P. utca 3.

E-mail: b.david13st@gmail.com

Kapcsolattartó:

Eszenyi Dávid

E-mail: e.david@boomarketintg.hu

ADATFELDOLGOZÓK

Az adatfeldolgozók azok a szerződött partnerek, akik közreműködnek az Adatkezelővel a szolgáltatás nyújtása során. A weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók kezelnek személyes adatot az Adatkezelő nevében:

a) Tárhely- és e-mail-szolgáltatás

A weboldal tárhelyét biztosító tárhelyszolgáltató a weboldal működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, ennek a jogalapja: jogos érdek, és a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának zavartalanságának biztosítása, az erre vonatkozó szerződéses kötelezettség teljesítése.

Név:                     Infotipp Rendszerház Kft.

Székhely:               1212 Budapest, Maros u. 32.

Email cím:             info@infotipp.hu

Weboldal:              www.infotipp.hu

b) Hírlevél-feliratkozás

Név:            MailerLite Limited

Székhely:    Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Weboldal:     www.mailerlite.com/

Továbbított adatok köre:  vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, IP cím

C) AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. Hozzáférés

Az iroda elérhetőségén bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:

a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
d) a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
e) személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és az ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
f) panasz benyújtásának jogáról,
g) arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adjuk meg.

2. Helyesbítés

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll, azt megküldi számunkra, akkor adatait helyesbítjük.

 3. Törlés

A kezelt személyes adatot töröljük, ha
a) kezelése jogellenes;
b) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen
d) az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
e) a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

 4. Korlátozás

Az alábbi esetekben kérheti az az adatkezelés korlátozását:

a) ha vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát (az adatok ellenőrzése idejére);
b) ha az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok törlését nem kéri;
c) ha az adatok kezelése nem szükséges, de Ön az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli;
d) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (annak megvizsgálásáig)
Az adatkezelés korlátozása esetén az Ügyvédi Iroda az adott személyes adatot (a tárolás kivételével) nem kezeli.

5. Tiltakozás

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha úgy ítéli meg, hogy adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használjuk fel vagy ilyen célból továbbítjuk másnak.

Tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és eredményéről írásban tájékoztatjuk.

 6. Panasz

Amennyiben az általunk végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az Ön személyiségi jogát értené, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Keressen minket

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel a feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.
A NAIH elérhetőségei:

honlap:        http://www.naih.hu/
cím:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím:   1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail:        ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2022. október 1.